Kontakt

Kontakt

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Podnoszenia Ciężarów z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34; 01-813 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000109790, e-mail: biuro@pzpc.pl, tel. +48 22 8341142;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
- przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasze uzasadnione interesy i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
- posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora, którym jest pani Edyta Więckowska, możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@pzpc.pl;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;
- informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów : Minister Sportu i Turystyki, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Krajowych Federacji Podnoszenia Ciężarów z innych państw organizujących zawody, Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów z siedzibą w Turcji, podmiotom, którym PZPC zleca wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w niektórych państwach trzecich, w których siedzibę mają krajowe oraz międzynarodowe federacje, przekazanie danych do wskazanych krajów może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
01-813 Warszawa
ul. Marymoncka 34
NIP 118-04-77-269
tel.: +48 22 834 11 42
www.pzpc.pl 
e-mail: biuro@pzpc.pl
PKO BP SA XV O/Centrum W-wa
77 1020 1156 0000 7502 0057 7478
 

PREZES PZPC

WALDEMAR GOSPODAREK

E-mail: waldemar.gospodarek@pzpc.pl

GSM: 669 430 234

SEKRETARZ GENERALNY

Halina Pikuła 
E-mail: halina.pikula@pzpc.pl

GSM: 722 122 015

KSIĘGOWOŚĆ

- faktury

- płatności

- rozliczenia

Główna Księgowa

DANUTA UTNICKA

E-mail: danuta.utnicka@pzpc.pl

GSM: 722 122 360

AGNIESZKA PRZESTRZELSKA

Księgowa

E-mail: agnieszka.przestrzelska@pzpc.pl

Edyta Więckowska

Specjalista ds. finansowych
E-mail: edyta.wieckowska@pzpc.pl

GSM 722 122 055

DZIAŁ SZKOLENIA

MIROSŁAW CHOROŚ

Kierownik Wyszkolenia PZPC

E-mail: miroslaw.choros@pzpc.pl 

GSM: 725 433 544

DANIEL DOŁĘGA

Trener ds. Organizacyjno-Szkoleniowych

E-mail: daniel.dolega@pzpc.pl

GSM: 722 122 035

KOMUNIKACJA, MEDIA

MAREK KACZMARCZYK

Specjalista ds. komunikacji i mediów 

E-mail:marek.kaczmarczyk@pzpc.pl

GSM 607 147 157,  722 122 505

TOP